Algemene voorwaarden

 

Welkom bij Nordic Decor online service (hierna "Online Dienst") en online winkel (hierna "Online Winkel").

1. Algemeen 

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van Nordic Decor's Online Service en Online Store (hierna "Voorwaarden").

Deze Voorwaarden beschrijven onder andere onze gegevensbeschermingspraktijken en beperkingen met betrekking tot het gebruik van materiaal dat in onze Online Service wordt gepubliceerd. De Voorwaarden vormen tevens een overeenkomst tussen de gebruiker en Nordic Decor waarin de voorwaarden voor het gebruik van de Online Store zijn vastgelegd. Deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de Online Dienst zijn ook van toepassing op de Online Winkel sectie van de Online Dienst.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Online Service en de Online Winkel gebruikt. Voor het gebruik van de online service en online winkel moet u zich aan de voorwaarden houden. Als u deze voorwaarden niet accepteert, mag u de online service of online winkel niet gebruiken. Door gebruik te maken van de Online Dienst, gaat u akkoord met deze Voorwaarden, aangezien deze op constant van kracht zijn.

In aanvulling op deze Voorwaarden verbindt de gebruiker zich ertoe zich te houden aan alle aanvullende voorwaarden en beperkingen met betrekking tot diensten, secties, materialen of individuele producten waarnaar wordt verwezen in de Online Service.

2. Recht van de gebruiker op het gebruik van de onlinedienst

 Nordic Decor verleent de gebruiker een beperkt recht om de online service en het daarin gepubliceerde materiaal te gebruiken en te doorbladeren.  De gebruiker heeft het recht om de online service en het daarin gepubliceerde materiaal alleen te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.  Het gebruik van persberichten en ander openbaar materiaal in de openbare overdracht van gegevens is toegestaan, mits de bron wordt vermeld bij het gebruik van het materiaal.

De gebruiker accepteert dat sommige functies en diensten van de Online Service onderworpen kunnen zijn aan specifieke voorwaarden of vereisten of registratie plicht.

De gebruiker kan onder meer producten van Pentik verkennen via de website van Nordic Decor.

De gebruiker mag delen van de Onlinedienst en in de Onlinedienst gepubliceerd materiaal alleen downloaden en afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.  De gebruiker moet dan alle indicaties in het gedownloade materiaal in ongewijzigde vorm bewaren, evenals de afdrukken en kopieën daarvan, om aan te tonen dat het materiaal auteursrechtelijk of anderszins beschermd eigendom is van Pentik of zijn samenwerkingspartners.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nordic Decor is het de gebruiker niet toegestaan de Online Dienst of delen daarvan of materiaal dat in de Online Dienst is gepubliceerd op enigerlei wijze te bewerken of aan ander materiaal, waaronder andere elektronische diensten, toe te voegen of over te dragen. Het is de gebruiker niet toegestaan de Online Dienst, onderdelen daarvan, materiaal dat daarin is gepubliceerd of kopieën daarvan voor commerciële doeleinden openbaar te maken, te verkopen, te distribueren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nordic Decor. Indien de gebruiker delen van de Online Dienst, materiaal gepubliceerd in de Online Dienst of kopieën daarvan aan een derde wenst te geven, moet de gebruiker er eerst voor zorgen dat de derde deze Voorwaarden accepteert en ermee instemt deze na te leven.

Nordic Decor verleent de gebruiker geen andere rechten dan die welke specifiek in deze Voorwaarden zijn opgenomen. Nordic Decor heeft het recht de verleende gebruiksrechten om legitieme reden in te trekken.

3. Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Tekst, afbeeldingen, geluid, audiovisuele inhoud of ander materiaal kunnen worden gepubliceerd in de online service. Al het materiaal dat in de Online Service wordt gepubliceerd, de visuele lay-out van de Online Service en de Online Service in zijn geheel zijn eigendom van Pentik Oy/ Nordic Decor en worden beschermd door auteursrechtwetten en -overeenkomsten. Om inbreuken op rechten bij het gebruik van de Online Service te voorkomen, is de gebruiker verplicht zich bij het gebruik van de Online Service te houden aan de toepasselijke auteursrechtelijke voorschriften en zich te houden aan de beperkingen met betrekking tot het gebruik van de Online Service en het daarin gepubliceerde materiaal, zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en afzonderlijk in de Online Service. Materiaal dat in de Online Service wordt gepubliceerd, kan worden geciteerd in overeenstemming met auteursrechtwetten en -overeenkomsten en andere toepasselijke voorschriften. De gebruiker zal echter altijd de bron van het materiaal vermelden en ervoor zorgen dat alle indicaties van copyright en andere rechten op het genoemde materiaal in het materiaal zijn opgenomen.

De eigendomsrechten van de Online Service, delen daarvan en materiaal dat daarin wordt gepubliceerd, evenals bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, niet-geregistreerde en geregistreerde handelsmerk- en modelrechten, domeinnamen, octrooien, handelsgeheimen en databaserechten, behoren toe aan Pentik of haar partners, zoals Nordic Decor. De namen van de eigen producten van Pentik zijn gedeponeerd door Pentik. Andere namen en symbolen in de online service kunnen beschermde symbolen van hun houders zijn. Pentik / Nordic Decor verleent de gebruiker geen directe of indirecte rechten op intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten zijn voorbehouden.

4. Verplichtingen van de gebruiker

Verplichtingen van de gebruiker met betrekking tot het gebruik

Nordic Decor streeft ernaar haar klanten toegevoegde waarde te bieden via de Online Service die producten van het merk Pentik verkoopt. De gebruiker begrijpt de doelstellingen van Nordic Decor en verbindt zich ertoe de Online Service op de juiste wijze en in overeenstemming met de geldende voorwaarden op elk moment te gebruiken, evenals toepasselijke wetten en andere regels. De gebruiker stemt ermee in om Pentik Oy, Nordic Decor en bedrijven die tot dezelfde groep behoren, evenals al hun werknemers, managers en vertegenwoordigers, vrij te stellen van aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade als gevolg van het gebruik van de Online Service door de gebruiker.

Om ervoor te zorgen dat de Online Service zonder onderbreking beschikbaar is voor alle gebruikers, stemt de gebruiker ermee in de werking of functies van de Online Service of de mogelijkheid van andere gebruikers om de Online Service te gebruiken niet te onderbreken of te verstoren of te proberen te onderbreken of te verstoren. Dergelijk verboden gedrag omvat onder meer het gebruik van apparaten of programma's die de werking of de programmatische structuur van de Onlinedienst kunnen verstoren, het in de Onlinedienst plaatsen van virussen, malware met of zonder een tijdsduur of andere kwaadaardige software, of het veroorzaken van een overmatige belasting van de structuren van de Onlinedienst, bijvoorbeeld door het verzenden van bulkmail of spammail.

Als de gebruiker of Nordic Decor aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als gevolg van de acties van de gebruiker, verbindt de gebruiker zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om eventuele veroorzaakte en toekomstige schade te minimaliseren.

Informatie en materiaal dat door de gebruiker via de onlinedienst wordt overgebracht

De gebruiker dient accurate en actuele informatie te verstrekken wanneer hij informatie over zichzelf verstrekt via de Online Service.

Om Nordic Decor in staat te stellen de gebruiker op betrouwbare wijze te identificeren mag de gebruiker zich niet voordoen als een ander persoon of een vertegenwoordiger van een andere vereniging of anderszins onjuiste informatie verstrekken over zichzelf of hun relatie met een ander persoon of vereniging. De gebruiker mag de technische identificatoren niet manipuleren met de bedoeling de oorsprong van het via de onlinedienst geleverde materiaal te verbergen.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen informatie of materiaal te publiceren of te verspreiden dat illegaal, denigrerend, obsceen, in strijd is met Nordic Decor of met derden, of inbreuk maakt op de rechten van Nordic Decor of van derden.

Om geen inbreuk te maken op de Auteurswet, mag de gebruiker geen auteursrechtelijk beschermde informatie of materiaal overbrengen via de Online Service. Pentik, Nordic Decor of bedrijven die tot dezelfde groep behoren zijn niet aansprakelijk jegens derden voor enige inhoud, illegaliteit of inbreuk die de door de gebruiker verzonden informatie of material waar deze inbruek maakt op auteursrechten en andere rechten van derden als gevolg van het gebruik van de Online Dienst door de gebruiker of de publicatie of overdracht van de informatie en het materiaal door gebruiker.

Nordic Decor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken door de gebruiker verstrekte informatie of materialen van de Online Service te verwijderen.

5. Contractvoorwaarden van de Onlinewinkel voor consumentenklanten

Recht om de online winkel te gebruiken. Alle handelingsbekwame personen van 18 jaar of ouder kunnen klant worden van de online winkel. De betrokkene moet ook een postadres in Nederland of Belgie hebben.

Registratie

De gebruiker van de online service kan zich aanmelden als klant van de online winkel. In verband met de registratie dient de gebruiker alle verplichte velden in te vullen. Voor registratie bij de Online Store is een functionerend e-mailadres vereist, aangezien wanneer de klant de Online Store gebruikt, een bevestiging van de ontvangst en levering van de bestelling door de klant wordt verzonden naar het e-mailadres dat hij heeft opgegeven. De gebruiker kan ook zonder registratie producten bestellen in de Online Store.

De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de door hem ingevoerde gegevens. Als de informatie van de klant verandert, zal de klant dit onverwijld aan Nordic Decor melden, zodat Nordic Decor zijn klant in de online winkel van de best mogelijke service kan voorzien.

Bij het registreren en later bij het plaatsen van bestellingen kan de klant verschillende adressen invoeren, zoals het afleveradres en het factureringsadres van de creditcard. Het afleveradres moet zich in Nederland of Belgie bevinden. De contactgegevens van het leveringsadres moeten voldoende en zo gedetailleerd mogelijk zijn om de bestelling te kunnen leveren. Bij het invoeren van een ander afleveradres dan zijn eigen adres dient de klant zich ervan te vergewissen dat hij toestemming heeft van de persoon die in het afleveradres woont om de persoonlijke gegevens van de persoon die in het klantenregister van Nordic Decor verwerkt moeten worden, in te voeren.

In verband met de registratie maakt de klant een gebruikersnaam en wachtwoord aan, dat de klant geheim houdt en niet aan derden bekend zal maken. De klant is aansprakelijk voor alle bestellingen die worden gedaan met behulp van haar gebruikersidentificatie. De klant verbindt zich ertoe Nordic Decor onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer hij vermoedt dat zijn gebruikersidentificatiegegevens bij derden bekent zijn.

Nordic Decor behoudt zich het recht voor om het recht van de klant om zijn gebruikersidentificatie te gebruiken ten allen tijde op te schorten, indien Nordic Decor vermoedt dat de gebruikersidentificatie wordt misbruikt.

Producten bestellen

U bestelt producten door het product en het aantal artikelen uit de collectie van de Online Store te selecteren.  De door de klant geselecteerde producten worden toegevoegd aan zijn winkelwagen, waar het aantal artikelen kan worden gewijzigd en producten verwijderd kunnen worden voordat de bestelling wordt bevestigd. De technische systemen van de Online Store controleren automatisch de beschikbaarheid van producten die in het winkelwagentje zijn geselecteerd telkens elke keer dat de klant de winkelwagenpagina bezoekt. De beschikbaarheid van een product in het winkelwagentje kan dus vóór de betalingstransactie veranderen.

De bestelling wordt bindend voor de klant bij acceptatie van de betalingstransactie door de klant. De klant ontvangt hierna een bevestiging van de bestelling. De klant kan de gegevens van zijn eigen bestelling bekijken via de bestelgeschiedenispagina van de Online Store.

Prijzen

De prijzen die voor de producten in rekening worden gebracht zijn de prijzen die golden op het moment dat de bestelling werd geplaatst. De prijzen van de producten blijven van kracht voor het moment of voor de duur zoals specifiek vermeld in de toepasselijke productinformatie. Nordic Decor behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten aan te passen.

De prijzen van de producten zijn inclusief btw.  Bezorg- en verwerkingskosten zijn niet inbegrepen in de prijzen van de producten, deze worden afzonderlijk vermeld op basis van de bestelling en in de orderbevestiging.

Bevestiging van ontvangst van bestelling en beschikbaarheid van producten

Wanneer Nordic Decor de bestelling van de klant ontvangt, verzendt Nordic Decor een bevestiging van ontvangst van de bestelling naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven en wordt de verwerking van de bestelling gestart.

Pentik via reseller Nordic Decor heeft een breed scala aan verschillende soorten producten, waarvan de productievolumes en beschikbaarheid variëren. De klant aanvaardt dat Nordic Decor de beschikbaarheid of toereikendheid van de producten die worden verkocht in de Online Store niet kan garanderen. Sommige van de producten zijn 'seizoensproducten' of anderszins unieke producten die slechts in beperkte aantallen worden geproduceerd. Producten in de basisselectie zijn mogelijk ook tijdelijk uitverkocht, bijvoorbeeld om productieredenen.

Nordic Decor streeft ernaar om de online winkel bij te werken met actuele informatie over de producten die op voorraad zijn. Nordic Decor is echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie in de Online Store en kan dus niet garanderen dat het product beschikbaar is, zelfs als informatie in de Online Store suggereert dat dergelijke producten op voorraad zijn.

Als blijkt dat het bestelde product tijdelijk of permanent niet op voorraad is nadat de bestelling is ontvangen, zal Nordic Decor de klant hiervan onverwijld op de hoogte te brengen via de door de klant verstrekte contactgegevens.

Leverings voorwaarden

Middelen en plaats van levering

De producten worden op een passende manier afgeleverd, hetzij als een brief of een pakket, afhankelijk van de bestelling. Een afleveringsbewijs van de bestelde producten wordt bij het pakket geleverd.

Thuisbezorging, POST NL tot de voordeur:

Post NL informeert de klant over de aankomst van de levering en zorgt voor het tracken van het pakket.

Producten besteld in de online winkel worden afgeleverd op het thuisadres van de klant in overeenstemming met de keuze van de klant.

Levertijd

In een normale situatie streeft Nordic Decor ernaar de producten te leveren binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling. In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld als het product bijna op is, kan de levering langer duren dan normaal. In het geval van vertraging van de levering, streeft Nordic Decor ernaar om de klant op de hoogte te stellen van de vertraging en een schatting te geven van de nieuwe levertijd.

Bezorgkosten

De verzendkosten voor thuisbezorging bedragen EUR 4,99EUR. Als een product later wordt geleverd omdat het tijdelijk niet op voorraad is, worden voor de extra levering geen leveringskosten aan de klant in rekening gebracht.

Betaalmiddelen

De klant kan de bestelde producten betalen met iDEAL via internetbankieren of met kredietkaarten.

De betaling vindt plaats aan het einde van het bestelproces. Zodra de betalingstransactie is geaccepteerd, gaat de bestelling van de klant van de online winkel naar de verwerkings- en leveringsfase bij Nordic Decor.

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om bestelde producten te retourneren bij de Online Store door Nordic Decor hiervan binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de producten op de hoogte te stellen. Het uitoefenen van het herroepingsrecht vereist dat het geretourneerde product ongebruikt is en redelijkerwijs in de verpakking kan worden doorverkocht.

De klant vult het retourformulier in dat bij de levering is inbegrepen en bevestigt dit aan het geretourneerde pakket. Het adres waarnaar de producten geretourneerdmoeten worden is: Nordic Decor, Oudkerkhof 38, 3512GL Utrecht, Nederland.

Nordic Decor is in normale omstandigheden aansprakelijk voor de leveringskosten van geretourneerde producten. Indien het product niet op de gebruikelijke wijze per post kan worden geretourneerd, komen de kosten van retourzending voor rekening van de klant.

Nordic Decor zal de klant compenseren voor de prijs van de geretourneerde producten met behulp van de bankgegevens die door de klant zijn verstrekt in naar aanleiding van het retourneren.

Als de klant een product retourneert, wordt de prijs die de klant voor het product heeft betaald aan de klant gecrediteerd, zelfs als de prijs van het product op een later tijdstip is gewijzigd.

Inspectie van producten en meldingen van defecten

Na ontvangst van de levering dient de klant deze onmiddellijk te controleren en na te gaan of de geleverde producten onbeschadigd en anderszins vrij van gebreken zijn. De klant dient tevens na te gaan of de levering alle door de klant bestelde producten bevat.

Indien de klant gebreken in de levering of het product constateert, moet de klant, onmiddellijk nadat hij het defect heeft opgemerkt en uiterlijk binnen 14 dagen, de online klantenservice van Nordic Decor hiervan onmiddellijk (tel +31 (0)30 7371275, e-mail pentikwebshop@nordicdecor.nl) op de hoogte stellen.

Indien een gebrek in de levering of in het product wordt bevestigd, heeft Nordic Decor het recht om in eerste instantie het genoemde gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen of het product te vervangen door een defectvrij artikel.

Overmacht

Nordic Decor is niet aansprakelijk voor vertragingen of defecten die te wijten zijn aan oorzaken buiten de redelijke controle van Nordic Decor (overmacht). In geval van vertraging zal Nordic Decor zo snel mogelijk aan haar verplichtingen voldoen nadat zij eerst contact heeft opgenomen met de klant en zich ervan heeft vergewist dat de klant het contract wil voortzetten.

Nordic Decor is niet aansprakelijk voor het niet aankomen van de bestelling van de klant door storingen in het datanetwerk of datacommunicatie.

6. Verwerking van persoonsgegevens

Nordic Decor is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als verwerker van persoonsgegevens en verwerkt deze die via de Online Service zijn verzameld in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van persoonsgegevens.

Gegevens met betrekking tot klanten van Nordic Decor en andere personen met een relevante verbinding met het bedrijf Nordic Decor zullen worden opgenomen in het gegevensbestand van Nordic Decor op basis van klantenrelaties en andere relevante verbindingen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor de in de beschrijving van het gegevensbestand beschreven doeleinden.

Cookies

Nordic Decor kan in de Online Service gebruik maken van cookies of andere soortgelijke technologieën die gewoonlijk worden gebruikt voor het verzamelen van informatie op het apparaat van de gebruiker, zoals het IP-adres van de gebruiker, het type browser en informatie van welke website de gebruiker naar de Online Service is gekomen. Door het gebruik van cookies verkrijgt Nordic Decor algemene informatie over onder andere het gebruik van de Online Service, het aantal bezoekers en andere informatie over het gebruik van de Online Service die Nordic Decor kan gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren.

De gebruiker kan het gebruik van cookies verhinderen door de instellingen van zijn browser te wijzigen. De gebruiker erkent dat het uitschakelen van cookies het gebruik van sommige functies of functies van de Online Dienst (zoals de winkelwagenfunctie) kan verhinderen.

De cookies die Nordic Decor gebruikt zijn:

COOKIE Beschrijving

CART De associatie met uw winkelmandje.

CATEGORY_INFO Slaat de categorie-informatie op de pagina op, waarmee u pagina's sneller kunt weergeven.

CURRENCY De valuta van uw keuze

CUSTOMER Een versleutelde versie van uw klant id met de winkel.

CUSTOMER_AUTH Een indicator als u momenteel in de winkel bent ingelogd.

CUSTOMER_INFO Een versleutelde versie van de klantengroep waartoe u behoort.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS Slaat het klantensegment IDv op.

EXTERNAL_NO_CACHE Een vlag die aangeeft of caching al dan niet is uitgeschakeld.

FRONTEND Uw sesssie ID op de server.

Met GUEST-VIEW Laat gasten hun bestellingen bewerken.

LAST_CATEGORY De laatste categorie die u hebt bezocht.

LAST_PRODUCT Het meest recente product dat u hebt bekeken.

NEWMESSAGE  Geeft aan of er een nieuw bericht is ontvangen.

NO_CACHE Geeft aan of het gebruik van de cache is toegestaan.

PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over uw winkelwagentje en het bekijken van de geschiedenis als u de site hebt gevraagd.

STORE (Opslaan) De winkel weergave of die u hebt geselecteerd.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of een klant cookies mag gebruiken.

VIEWED_PRODUCT_IDS De producten die u onlangs hebt bekeken.

WISHLIST Een versleutelde lijst van producten die aan uw verlanglijst zijn toegevoegd.

7. Gegevensbescherming

Nordic Decor streeft ernaar om op de juiste wijze en met behulp van redelijke maatregelen de gegevensbeveiliging van de Online Service te waarborgen en dat de Online Service, servers die deze onderhouden, geen virussen of andere malware of delen daarvan bevatten. In de online winkel wordt de informatie van de klant beschermd door SSL-codering (Secure Sockets Layer).  De betalingstransacties van de klant in de Online Store worden als een versleuteld bericht verzonden naar de ontvanger van de betaling en terug naar de Nordic Decor's Online Store. De betalingstransacties worden verwerkt als onderdeel van de door de klant geselecteerde betalingsoptie.

Nordic Decor garandeert de veiligheid van de Online Dienst niet. De gebruiker accepteert dat de vertrouwelijkheid van berichten die over een open datanetwerk worden verzonden, niet kan worden gegarandeerd. De gebruiker aanvaardt tevens dat Nordic Decor niet aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit het al dan niet beveiligen van de Online Dienst.

8. Links naar externe websites

De online dienst kan links bevatten naar websites die door derden worden onderhouden. Deze links geven geen indicatie van de relatie, rechten of plichten tussen Nordic Decor enerzijds en de gekoppelde website, de beheerder van de website of de inhoud van de website anderzijds.

De gebruiker gebruikt de links in de Online Dienst naar de externe websites op eigen risico. Nordic Decor is niet verantwoordelijk voor de inhoud, betrouwbaarheid of gegevensbeveiliging van de gelinkte sites of aansprakelijk voor eventuele schade in verband met het gebruik ervan. Nordic Decor raadt de gebruiker aan om de gebruiksvoorwaarden van de gelinkte site te lezen alvorens de site te gebruiken.

9. Externe links naar de online dienst van Nordic Decor

Voor alle links die leiden naar de Online Service die aan externe websites wordt toegevoegd, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Nordic Decor vereist. Nordic Decor beslist naar eigen goeddunken over het verlenen van deze toestemming.

Niettegenstaande het voorgaande hoeft een dergelijke toestemming niet te worden gevraagd als de externe link aan de volgende criteria voldoet:

i) de link bevat alleen het webadres www.pentik.nl of www.pentik. com in hoofdtekst en bevat geen van Pentik's handelsmerken in hun woord- of logo-vorm,

(ii) de link verwijst rechtstreeks naar de hoofdpagina van de Online Dienst en niet naar een subpagina,

(iii) de Online Service opent in een apart tabblad wanneer de link wordt gebruikt,

(iv) het linken geen onjuiste indruk creëert van de relatie tussen de verbindende partij of haar producten en Pentik, en

(v) het linken geen nadelige invloed heeft op de reputatie en handelsmerken van Pentik of bedrijven die tot dezelfde groep behoren.

Nordic Decor behoudt zich het recht voor op elk moment zijn toestemming voor het linken in te trekken en een link te verbieden die voldoet aan de bovenstaande criteria als Nordic Decor de link als ongunstig beschouwt voor Nordic Decor, het merk van Pentik of zijn reputatie.

10. Veranderingen

Wijzigingen in de online service

Nordic Decor kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de Online Service, de inhoud, functies, diensten, programma's, producten of prijzen van de Online Service wijzigen of aanpassen. Nordic Decor heeft ook het recht om de Online Service in zijn geheel buiten gebruik te stellen of specifieke secties, functies of diensten van de Online Service buiten gebruik te stellen en het gebruik van de Online Service, de secties, functies of diensten ervan te beperken zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid voor schade.

Wijzigingen in de voorwaarden

Nordic Decor kan de Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving aanvullen of wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden treden in werking zodra Nordic Decor de wijzigingen in de Voorwaarden in de Online Service heeft gemeld. De Voorwaarden zijn bindend voor de gebruiker bij hun eerste gebruik van de Online Dienst na de wijziging van de Voorwaarden. Het gebruik van de Online Service geldt als aanvaarding van de geldende Voorwaarden door de gebruiker en als een verplichting om deze na te leven.

11. Beperking van aansprakelijkheid

De online service wordt "zoals ze is" aangeboden. Nordic Decor streeft ernaar om de online service en de bijbehorende functies en services op de best mogelijke manier te onderhouden, zodat de gebruiker ze zonder storing of onderbreking kan gebruiken. Nordic Decor garandeert echter niet en is niet verantwoordelijk voor het feit dat de Online Dienst en zijn functies en services tijdig werken zonder fouten of onderbrekingen.

Nordic Decor spant zich in om ervoor te zorgen dat de informatie en het materiaal in de Online Dienst juist en vrij van fouten zijn, maar geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, foutloosheid, tijdloosheid, beschikbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van rechten van de Online Dienst of de informatie of het materiaal daarin.

De gebruiker vertrouwt op de verklaringen, adviezen en informatie in de Online Dienst op eigen risico. Alle inhoud van de Online Service, inclusief informatie en instructies, wordt geleverd "zoals ze is" zonder enige vorm van garantie. De gebruiker aanvaardt dat Nordic Decor niet aansprakelijk is voor de bescherming van informatie of materiaal dat de gebruiker verzendt of ontvangt of niet verzendt of ontvangt via de Online Dienst en ontslaat Nordic Decor van alle aansprakelijkheid in dit verband. Nordic Decor kan niet garanderen dat de Online Service, internetservers die de Online Service onderhouden, geen virussen of andere malware bevatten.

Nordic Decor spant zich in om ervoor te zorgen dat de Online Dienst en het gebruik daarvan geen schade toebrengt aan derden. Pentik, Nordic Decor en bedrijven die tot dezelfde groep behoren, zijn niet aansprakelijk voor enig gebruik van de online service of de inhoud ervan of de onbeschikbaarheid daarvan of enige schade of specifieke schade die voortvloeit uit deze voorwaarden  (met inbegrip van, onder andere, schade als gevolg van contract- of bedrijfsbeëindiging of bedrijfsstagnatie) ongeacht of deze direct of indirect zijn of gebaseerd zijn op aansprakelijkheid voor schade, overeenkomst, schending van een recht, nalatigheid of andere redenen, zelfs als Nordic Decor vooraf op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De maximale aansprakelijkheid van Nordic Decor is altijd beperkt tot de aansprakelijkheid die is vastgelegd in de Nederlandse wetgeving.

12. Toepasselijk Recht

Op deze voorwaarden is is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de regels daarin ten aanzien van conflictenrecht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of de toepassing ervan worden in de eerste plaats beslecht door middel van onderhandelingen tussen de partijen. Indien partijen er niet in slagen door middel van onderhandelingen tot een minnelijke schikking te komen, zal het geschil in Nederland worden beslecht.

13. Cadeaubonnen

De Pentik cadeaubonis geldig tot 31.12.2018 in de Pentik winkel of op pentik.nl. Na deze datum vervalt de waarde van de bon. Bij een aankoop in de winkel geeft u de Pentik cadeaubon aan de verkoper. In de webshop kunt u de code gebruiken bij het afrekenen in het “winkelwagentje”.

De Pentik cadeaubon is geldig voor aankopen uit de volledige Pentik collectie. De cadeaubon is voor een eenmalige aankoop en moet in één keer worden besteed. Eventuele ongebruikte restant waarde bij de aankoop wordt niet vergoed. Pentik cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld en heeft geen bedenktermijn en kan daarom ook niet worden geretourneerd.

 

 

 

 

Wacht a.u.b...

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue to use our website, you accept the use of cookies. Read more from here

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue to use our website, you accept the use of cookies. Read more from here